PRORAČUN

Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.

Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini.

Proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2019. GODINU 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, OVJERENA REFERENTNA STRANICA I POTVRDA O ZAPRIMANJU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNSKOG KORISNIKA DV LEPTIRIĆI ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU

PRORAČUN OPĆINE BIBINJE ZA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU

IZMJENA I DOPUNA  PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE 2018. GODINE - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 06/2017. GODINE

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE TABLICA

OBRAZAC UDJ

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.

Financijski izvještaj proračunskog korisnika Dječji vrtić Leptirići 

Proračun u malom Općine Bibinje za 2018. godinu - vodič za mještane

PRORAČUN OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

REBALANS PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 06/2017. GODINE

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

Financijski izvještaj Općine Bibinje za 2016. godinu

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR RASVP 1

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Obrazac RAS funkcijski VP 154

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTII OBUJMU IMOVINE I OBVEZA Obrazac P VRIOVP 156

BILANCA Obrazac BILVP 152

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA Obveze VP 159

Bilješke uz financijski izvještaj Općine Bibinje za 2016. godinu

Bilješka uz izvještaj o vlasničkim udjelima Obrazac UDJ

Proračun u malom Općine Bibinje - vodič za mještane

Proračun Općine Bibinje za 2017. godinu

Godišnji program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Bibinje u 2017. godini

Socijalni program za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2017. godinu

Program javnih potreba u turizmu Općine Bibinje za 2017. godinu

Plan proračuna Općine Bibinje za razdoblje 2017. - 2019. godine

Rebalans proračuna 2016. godine

Zaključak o izvršenju proračuna za 06/2016. godine

Zaključak o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Službeni glasnik