PRORAČUN

Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.

Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini.

Proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.


Proračun u malom Općine Bibinje za 2018. godinu - vodič za mještane

PRORAČUN OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

REBALANS PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 06/2017. GODINE

ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

Financijski izvještaj Općine Bibinje za 2016. godinu

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR RASVP 1

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Obrazac RAS funkcijski VP 154

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTII OBUJMU IMOVINE I OBVEZA Obrazac P VRIOVP 156

BILANCA Obrazac BILVP 152

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA Obveze VP 159

Bilješke uz financijski izvještaj Općine Bibinje za 2016. godinu

Bilješka uz izvještaj o vlasničkim udjelima Obrazac UDJ

Proračun u malom Općine Bibinje - vodič za mještane

Proračun Općine Bibinje za 2017. godinu

Godišnji program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Bibinje u 2017. godini

Socijalni program za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2017. godinu

Program javnih potreba u turizmu Općine Bibinje za 2017. godinu

Plan proračuna Općine Bibinje za razdoblje 2017. - 2019. godine

Rebalans proračuna 2016. godine

Zaključak o izvršenju proračuna za 06/2016. godine

Zaključak o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Službeni glasnik