ZAMJENIK NAČELNIKA

Sime Sekula

U skladu sa statutom,  zamjenik zamjenjuje općinskog načelnikau slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti.

Općinski načelnik u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

U slučaju ako je općinskom načelniku prestao mandat nakon isteka dvije godine mandata, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Znači, zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika je zamjenik općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom a dužnost općinskog načelnika obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u toj jedinici lokalne, samouprave.

Načelnik Općine ima jednog zamjenika koji se bira na isti način i po istom postupku kao i načelnik na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine.

Zamjenik načelnika po ovlaštenju načelnika obavlja poslove iz njegovog djelokruga te ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju dužnosti, na način kako je to utvrđeno posebnom odlukom načelnika.

Zamjenik načelnika, na temelju pisanog ovlaštenja načelnika, obavlja poslove iz njegova djelokruga.

Načelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

Službeni glasnik