PROSTORNI PLANOVI OPĆINE BIBINJE

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Dokumente prostornog uređenja možete potražiti u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU)

https://ispu.mgipu.hr

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bibinje 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI  Prijedloga urbanističkog plana uređenja SRIDNJAK – UPU 7

PROĆIŠĆENI TEKST PPUO BIBINJE ODREDBE-INTEGRALNI 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE


Službeni glasnik