PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

OBAVIJEST O ZATVARANJU DIJELA ULICE TALINE ZBOG PROSLAVE DANA VELIKE GOSPE I FEŠTE SV. ROKA

1. Namjena i korištenje PP 2020

2.1. Infrastrukturni sustavi PP 2020

2.2. Infrastrukturni sustavi PP 2020

3.1. korištenje i zaštita PP 2020

4.1.GP Bibinje PP 2020

4.2.GP Bibinje PP 2020

EVIDENCIJA O IZRADI PLANA NPP 04 2020

IiD PPUO Bibinje SAZETAK ZA JAVNOST PP 04 2020

NACRT ODLUKE I ODREDBE IiD PPUO BIBINJE PP 04 2020

OBRAZLOŽENJE IiD PPUO PP 04 2020

ODREDBE IiD PPUO BIBINJE PRIKAZ IZMJENA PP 04 2020


Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje, dana 22. travnja 2020. godine, objavljuje:

 

JAVNU  RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

 

  1. Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje.
  2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati će 30 dana i to od 29. travnja 2020. godine do 28. svibnja 2020. godine.

III. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

  1. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 27. svibnja 2020. godine u 13:00 sati putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljana pitanja. Livestream servisu biti će moguće pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Bibinje (www.bibinje.hr).
  2. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje mogu se pismenim putem ili usmeno na zapisnik prilikom javnog izlaganja, dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 28. svibnja 2020. godine.
  3. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će dostupan i na web stranici Općine Bibinje (www.bibinje.hr). Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VII. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

KLASA:022-05/20-01/15

URBROJ:2198/1-01-20-13

Jedinstveni upravni odjel
Općine Bibinje

Službeni glasnik