JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BIBINJE

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 17/08, 22/09) te Odluke načelnika KLASA: 022-05/18-01/317, URBROJ:2198/02-01-18-01, načelnik Općine Bibinje objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

NA PODRUČJU OPĆINE BIBINJE

 

 1. Opći podaci o naručitelju:
 • Naziv: Općina Bibinje
 • Sjedište: Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje
 • Telefonski broj: 023/261-166, broj telefaksa: 023/261-803
 • E-mail adresa: pisarnica@bibinje.hr
 • OIB: 61803800042
 1. Ured za kontakt:

Jedinstveni upravni odjel, tel: 023/261-166, fax.: 023/261-803, e-mail adresa: pisarnica@bibinje.hr

 1. Predmet natječaja:

Održavanje javne rasvjete na području općine Bibinje – temeljem ugovora o povjeravanju poslova.

 1. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri godine od dana potpisa ugovora.

 1. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12.06.2018. do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom Održavanje javne rasvjete Ne otvaraj.

U roku za dostavu ponude, ponuditelj može dodatnom, pravovaljanom potpisanom izjavom izmjeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na isti način kao i ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se 12.06.2018. u 10:00 sati u prostorijama Općine Bibinje na navedenoj adresi naručitelja. Otvaranje ponuda biti će javno. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja, osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe i ovlašteni predstavnici naručitelja. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Nepravodobna i nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

 1. Preuzimanje natječajne dokumentacije:

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići u prostorijama Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.

 1. Ostali uvjeti:

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovali u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

Bibinje, 24.05.2018. godine

KLASA: 022-05/18-01/317

URBROJ: 2198/02-01-18-02

                                                                                                               

                                                                                            Općinski načelnik

                                                                                           Bruno Bugarija

javna rasvjeta oglas 2018

 

Službeni glasnik